Kadry i płace

Kadry i płace

Kadry i płace

Zatrudniamy profesjonalna kadrową, która zajmuje się poniższym zakresem:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej – akta osobowe
 • uzupełnianie i modyfikacja akt osobowych zgodnie ze zmieniającym się prawem
 • przygotowanie umów o pracę
 • przygotowywanie wypowiedzeń umów o pracę
 • wystawianie świadectw pracy
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • reprezentowanie przed ZUS
 • przygotowywanie aktualizacji dokumentów płatnika lub ubezpieczonego
 • korygowanie nieprawidłowości powstających w systemie komputerowym ZUS
 • wsparcie dotyczące korespondencji z ZUS oraz innymi instytucjami
 • sporządzanie przekazu elektronicznego deklaracji rozliczeniowych
 • przeprowadzanie konsultacji oraz ustaleń z prowadzącym pracownikiem Klienta
 • wprowadzanie do programu księgowego informacji o zatrudnionym lub zwolnionym pracowniku
 • wykonywanie obliczeń dodatkowych składników wynagrodzenia (ekwiwalentów, dodatków, odpraw, ryczałtów) uwzględniających informacje przekazane przez Klienta
 • przygotowywanie pracowniczej listy płac z adnotacjami dotyczącymi absencji
 • zgłaszanie płatnika, ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych
 • przygotowywanie raportów miesięcznych oraz deklaracji rozliczeniowych
 • wyrejestrowanie płatnika, ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego
 • sporządzenie dokumentów koniecznych dla uzyskania zasiłku chorobowego
 • nanoszenie poprawek związanych z wypłatą świadczeń chorobowych
 • przygotowanie zestawienia na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
 • sporządzanie kart wynagrodzeń pracowników
 • archiwizacja dokumentów osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • potrącanie wg. dyspozycji składek do PPK
 • przygotowanie odpowiedzi do komorników i potrącanie zajętych wierzytelności
 • przygotowanie odpowiedzi w sprawach zajęć administracyjnych i potrącanie wierzytelności
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji emerytalno-rentowych i świadczeń rehabilitacyjnych